การเชื่อมโยงระหว่าง Industry 4.0 ของเยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทย

1. บทนํา รัฐบาลในหลายประเทศกําลังอยู่ในช่วงปรับตัวเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศของตนในการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญคือการนําเทคโนโลยี่และ นวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น A Natio … อ่านเพิ่มเติม การเชื่อมโยงระหว่าง Industry 4.0 ของเยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทย