Home ความรู้ หนังสือ ” AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ” ดาวน์โหลด ฟรี!

หนังสือ ” AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ” ดาวน์โหลด ฟรี!

by Michael
0 comment

ดาวน์โหลด ฟรี! “หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

” ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการทำงานของภาครัฐ ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อเทคโนโลยี AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในยุคที่ AI สามารถจัดการกับเรื่องรอบตัวของเราในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะและต้องยกระดับการทำงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ AI เบื้องต้นและช่วยสร้างแนวคิดในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการทำงานของรัฐบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างอัจฉริยะ ”


ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

0 comment
0

You may also like

Leave a Comment