Home ความรู้ 5 สาขาวิชาแห่งอนาคต (ระดับปริญญาตรี)

5 สาขาวิชาแห่งอนาคต (ระดับปริญญาตรี)

by Michael
0 comment
5 สาขาวิชาแห่งอนาคต (ระดับปริญญาตรี)

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup

ประยุกต์วัตกรรมในด้านต่างๆเช่น สุขภาพ  และ AI สู่การประกอบธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)” ขึ้นเพื่อรองรับระบบการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคต (future  leaders) ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม (Demand-driven curriculum) ที่มีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในระดับโลกที่มีความซับซ้อนและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) [Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program)]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่  http://inter-bascii-chula.com/


2. วิศวกร AI

พัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลประเภทต่างๆในหลากหลายธุรกิจ

สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นหนึ่งในกลุ่มวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วิวัฒนาการยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ ในอนาคตอันใกล้งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI และ Robot

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ https://www.krai.io/


3. Cyber Security

ออกแบบระบบรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ ทดสอบเพื่อค้นหาจุดอ่อน ค้นหาการโจมตีไซเบอร์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อองค์กร

นิสิตจะได้รับสองปริญญาคือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ Bachelor of Engineering (Computer Security and Forensic Engineering) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและปริญญา Bachelor of Engineering (Computer Security) หรือปริญญา Bachelor of Engineering (Forensic Computing) จากมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต (De Montfort University) ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในการสําเร็จการศึกษาของแต่ละสถาบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ http://inter.eng.swu.ac.th/


4. นักวิเคราะห์ Big Data

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจผ่านเทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากการบูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคและเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและลูกค้า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็น module โดยทุก module จะมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้จริงจากปัญหาและความต้องการของธุรกิจ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิศวกรข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ https://dsi.sci.tu.ac.th/


5.ผู้ประกอบการธุรกิจ eSports

ออกแบบและพัฒนาเกม, สื่ออินเตอร์แอกทิฟ พัฒนาธุรกิจเกมและสื่อบันเทิง

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสหกรรมและพัฒนานวัตกรรมจริงได้

  • มหาวิทยาลัยได้บรรจุ E-sports ในหลักสูตร พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการแข่งขัน
  • ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ
  • ทำความร่วมมือกับ Garena ออกแบบหลักสูตรเกม และการจัดการ E-sports แบบมืออาชีพ
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
  • นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน
  • แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Dongseo University, Full Sail University, Ritsumeikan University
  • เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil, และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา
  • เปิดมุมมองผ่านการแข่งขันเกมออนไลน์ และการแข่งขันพัฒนาไอเดียเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ จัดการแข่งขัน BU ESPORT และ ULEAGUE
  • สร้างรายได้ระหว่างเรียน ฝึกงานและรับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม
  • มั่นใจเรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโต มากกว่า 20% ต่อปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ https://www.bu.ac.th/th/it-innovation


ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย,  longtunman


20 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรฟรีออนไลน์ที่ดีที่สุด ปี 2019


0 comment
1

You may also like

Leave a Comment